سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر حیدری – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
سعید سیف زاده – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، ایران
امیرحسین شیرانی راد – استاد موسسه اصلاح نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفات بر خصوصیات زراعی ذرت شیرین آزمایشی در شرایط مختلف آبیاری در بهار و تابستان ۱۳۹۱ درمنطقه شیداصفهان قزوین به اجرا درامد. که به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. دور ابیاری در ۴ سطح(I1:آبیاری شش روزه،I2: آبیاری نه روزه،I3: آبیاری دوازده روزه،I4: آبیاری پانزده روزه) در کرت های اصلی و کود فسفره در ۳ سطح(P1: میزان توصیه شده(۲۰۰ کیلوگرم در هکتار)،P2: ا۲۵ درصد بیش ازمیزان توصیه شده(۲۵۰ کیلوگرمم در هکتار) و P3:ا۵۰درصد بیش ازمیزان توصیه شده (۳۰۰ کیلوگرم در هکتار)) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری بر ارتفاع گیاه، قطر ساقه و طول تاسل در سطح احتمال ۵% و بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنی دار بوده و اثر ساده فسفر بر تمامی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۱% معنی دار بودخ ، اما اثر متقابل این در فاکتور فقط بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه از تیمار اثر متقابل دور آبیاری ۶ روزه و مصرف ۳۰۰کیلوگرم کود فسفات در هکتار بامیانگین ۴۲۷۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.