سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن روی جذب و تخصیص نیتروژن در اندام های مختلف و همچنین کارائی زراعی مصرف نیتروژن، ارقام مختلف سیب زمینی آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید. فاکتورهای مورد مطالعه در این آزمایش عبارت بودند از: فاکتور اول سطوح مختلف کود نیتروژن (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰) کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور دوم ارقام مختلف سیب زمینی شامل آگریا، مارفونا، کلون B5 و کلون B6. نتایج نشان داد که تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و همچنین اثر متقابل سطوح کودی با رقم بر روی صفات درصد نیتروژن اندام هوایی و غده، نیتروژن جذب شده اندام هوایی، غده و کل بوته و همچنین بر روی کارائی زراعی مصرف نیتروژن معنی دار در سطح احتمال ۱% بدست آمد. ارقام مختلف سیب زمینی از نظر صفت کارائی زراعی مصرف نیتروژن تفاوت معنی داری را نشان ندادند ولی در بین سطوح مختلف کودی کاربرد ۱۰۰کیلوگرم کود در بین تمامی ارقام بالاترین کارائی را بوجود آورد. در اغلب صفات مورد اندازه گیری شده کلون B5 با کاربرد ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد