سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکرم حجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
فروزنده سلطانی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در تحقیقی با شرایط مزرعه ای در سال ۱۳۸۹ ، اثر چهار سطح مختلف کود نیتروژن (صفر و ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) روی رشد و عملکرد کلم چینی مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار پیاده شدند. مطابق با نتایج سطوح مختلف کود اوره تفاوت های معنی داری را روی صفاتی همچون سطح و تعداد برگ، قطر و طول و محیط هد، عملکرد کل و عملکرد بازارپسند ایجاد نمودند. در میان این سطوح کودی، مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با سطوح دیگر، بیشترین سطح و تعداد برگ را به خود اختصاص داد. بر اساس همین نتایج، بیشترین قطر و طول هد در بوته در سطح مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن مشاهده شد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازارپسند با مصرف ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد و کمترین این صفات در تیمار شاهد (صفر یا عدم مصرف کود) مشاهده شد.