سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد واعظ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری درباغشاهی –
مریم گل آبادی –

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر مقدار مصرف کود نیتروژن با تجمع نیترات در ارقام سیب زمینی، این آزمایش در سال ۱۳۸۸ در شهرستان فریدن (استان اصفهان) انجام گردید. دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا و چهار میزان کود نیتروژن شامل مقادیر (۳۵۰ و ۵۲۵ و ۷۰۰ و ۸۷۵ کیلوگرم اوره در هکتار براساس آزمون خاک) به روش کرت های نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول فصل رشد، زمان سبز شدن، زمان شروع غده بندی، زمان گلدهی، و در زمان برداشت متوسط تعداد بوته در متر مربع و متوسط ارتفاع ساقه اندازه گیری شد. پس از برداشت گروه بندی غده ها بر اساس اندازه، و مقدار نیتروژن نیتراته غده ها تعیین گردید. رقم و کود نیتروژن تاثیر بسیار معنی داری بر تجمع نیترات در غده ها داشتند . بالاترین غلظت نیترات از مصرف بیشترین مقدار کود نیتروژن ( ۸۷۵ کیلو گرم کود اوره درهکتار) حاصل شد. درنهایت به نظر می رسد مصرف کود نیتروژن بهتر است با توجه به پتانسیل مزرعه صورت بگیرد تا مانع تجمع زیانبار نیترات در غده ها گردد.