سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
ذبیح الله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین شیخ سفلی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
رضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه، اثرات سطوح مختلف کود اوره ( ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ گرم برای هر درخت) روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه بررسی گردید. قسمت هوایی درختان مورد بررسی ۳ ساله بودند که پس از صدمه شدید زمستان سال ۱۳۸۶ پس از کف بر کردن درختان، رشد کرده بودند. افزایش مقدار اوره در سطح ۴۰۰ گرم به طور معنی داری عملکرد درخت، میانگین وزن میوه ها، وزن ۱۰۰ دانه (آریل)، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش داد. اما اختلاف معنی داری بین ۴۰۰ گرم اوره با ۲۰۰ و ۳۰۰ گرم برای این ویژگی ها مشاهده نشد. تعداد میوه در هر درخت و شاخص طعم میوه (نسبت درصد مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون) در اثر سطوح مختلف کود اوره تفاوت معنی داری نشان نداد. با توجه به نتایج، کاربرد حداقل ۴۰۰ گرم اوره به ازای هر درخت جوان انار (حداقل ۳ ساله) برای افزایش عملکرد و بهبود ویژگی های کیفی میوه این درخت توصیه می گردد.