سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شقایق جباری – دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
مریم اشتری – دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

در تحقیقی با شرایط مزرعه ای در سال ۱۳۸۹ ، اثر چهار سطح مختلف کود اوره ( صفر و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) روی رشد و عملکرد کرفس مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار پیاده شدند. مطابق با نتایج سطوح مختلف کود اوره تفاوت های معنی داری را روی صفاتی همچون سطح برگ، تعداد دمبرگ در بوته، عملکرد کل و عملکرد بازارپسند، درصد ماده خشک برگ و دمبرگ ایجاد نمودند. در میان این سطوح کودی، مصرف ۲۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار در مقایسه با سطوح دیگر، ببیشترین سطح برگ را به خود اختصاص داد. بر اساس همین نتایج، بیشترین تعداد دمبرگ در بوته (۲۷/۷۹ عدد) در سطح مصرف ۵۰۰ کیلوگرم اوره مشاهده شد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازارپسند با مصرف ۵۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد و بیشترین درصد ماده خشک برگ و دمبرگ در تیمار شاهد (صفر یا عدم مصرف کود اوره) مشاهده شد.