سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مائده عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات اصفهان
عبدالرحمن محمدخانی – استادیاردانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر مقادیر مختلف ازت بر تعدادی از ویژگی های گیاه آلوئه ورا این آزمایش گلدانی باسه تیمار شامل مقادیر مختلف ازت به فرم اوره در سه سطح ۰، ۰۱ / ۰ و ۰۲ / ۰ درصد وزن خاک گلدان ( ۴ کیلوگرم) در قالب طرح بلوک با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر مقادیر مختلف ازت بر گیاه آلوئه ورا بر صفات ضخامت برگ، مقدار مواد قابل حل ژل برگ و ضخامت برگ در سطح یک درصد و بر وزن تر گیاه، طول برگ و عرض برگ در سطح پنج درصد معنی دار بود. بالاترین عملکرد از تیمار ۰۱ / ۰ درصد ازت بدست آمد در حالیکه کاربرد ۰۲ / ۰ درصد ازت تنها مقدار مواد جامد قابل حل ژل را نسبت به شاهد افزود و در سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت