سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتانه پرهیزکارخاجانی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
رضا امیری – استادیار دانشگاه تهران
حمید ایراننژاد – استاد دانشگاه تهران
حسین اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات عناصر نیتروژن، فسفر و پتاس بر پروفیل اسید های چرب درصد و عملکرد روغن و درصد پروتئین و عملکرددانه کتان روغنی رقمLirina آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، با سه سطح نیتروژن ( ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره ( ۴۶ % نیتروژن خالص) و سه سطح کود فسفر( ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ ) کیلوگرم در هکتار فسفر خالص از منبع سوپر فسفات تریپل ( ۴۶ % فسفر خالص) و سه سطح کود پتاسیم ( ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ ) کیلوگرم در هکتار پتاس خالص از منبع (سولفات پتاسیم ۵۰ %)انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر و برهمکنش نیتروژن× فسفر بر مقدار اسید لینولنیک و عملکرد روغن و اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر بر اسید لینولئیک و پالمتیک و اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن بر اسید اولئیک و استئاریک و اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن، فسفر و پتاس و برهمکنش نیتروژن× فسفر بر عملکرد دانه و درصد پروتئین از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان دادند. نتایج مقایسه میانگین ها براساس آزمونLSD نشان داد که بیشترین مقدار اسید لینولنیک ۴۳/۹۹ درصد و اسید لینولئیک ۱۷/۶۸درصد) و اسید پالمتیک ۶/۰۲ درصد) با کاربرد ۳۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر حاصلشد. بیشترین مقدار اسید اولئیک۲۷/۴۹درصد) و اسید استئاریک ۵/۲۵ درصد با مصرف ۳۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بدست آمد