سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لطف اله نیکوپورمحمدجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

سیب زمینی یکی از گیاهان پر توقع می باشد و برای رشد و نمو نیاز به عناصر غذایی پر مصرف (ماکروالمنت) و کم مصرف(میکروالمنت) دارد از این رو تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمد. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل۳ فاکتور نیتروژن خالص در سه سطح (۰ ،۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم در هکتار)، پتاسیم خالص در سه سطح (۰، ۱۰۰و۲۰۰کیلوگرم در هکتار) و ریزمغذی آهن خالص بصورت پودر کلات–آهن سکوسترین در دو سطح(۰ و ۲۵کیلوگرم در هکتار( در ۳ تکرار انجام گردید. براساس نتایج آزمایش، اثرات اصلی کود آهن، نیتروژن و پتاسیم بر روی صفات ارتفاع بوته، تعدادبرگ، تعدادساقه اصلی، تعداد ساقه فرعی، تعداد غده،وزن خشک غده و عملکرد غده در سطح احتمال۱% معنی دار و اثر سه جانبه کود آهن × کودنیتروژن ×کود پتاسیم بر روی صفات ارتفاع بوته و تعدادساقه اصلی در سطح احتمال۵% و بر روی صفات تعداد ساقه فرعی، تعدادبرگ، تعدادمتوسط غده، وزن خشک غده و عملکرد غده در سطح احتمال ۱% معنی دار بدست آمد. بالاترین عملکرد غده با مصرف کود آهن ۲۵، نیتروژن۱۵۰ و پتاسیم ۱۰۰کیلوگرم در هکتار بدست آمد و مصرف بالای کودهای نیتروژن و پتاسیم اثر معنی داری را روی عملکرد نداشت.