سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لطف اله نیکوپورمحمدجانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی.
عبدالقیوم قلی پوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی.
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داوود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای آهن، نیتروژن وپتاسیم بر روی درصدماده خشک و کاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum L.)آگریا، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. عوامل آزمایشی عبارت بودنداز نیتروژن خالص در سه سطح صفر ،۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم در هکتار، پتاسیم خالص در سه سطح صفر، ۱۰۰و۲۰۰کیلوگرم در هکتار و ریزمغذی آهن خالص در دو سطح صفر و ۲۵کیلوگرم در هکتار. نتایج آزمایش نشان دادکه اثرات اصلی، اثرات متقابل واثرسه جانبه کود آهن × کودنیتروژن ×کود پتاسیم بر روی صفات درصد ماده خشک غده ، تجمع نیترات در وزن خشک و وزن تر غده در سطح احتمال۱% معنی دار واثر متقابل کودآهن×کود پتاسیم بر روی صفت تجمع نیترات در وزن تر غده در سطح احتمال۵% معنی دار بدست آمد. با افزایش نیتروژن مصرفی، میزان نیترات غده ها به طور معنی داری افزایش یافته وحداکثر غلظت آن در بالاترین سطح کودنیتروژن۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بدون مصرف کودهای آهن وپتاسیم وپایین ترین غلظت نیترات در تیمار شاهد (بدون مصرف کود) مشاهده گردید . . مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار همراه با ۱۰۰کیلوگرم پتاسیم خالص و۲۵ کیلوگرم آهن خالص در هکتار علاوه بر افزایش درصد ماده خشک غده، موجب کاهش قابل توجه نیترات در غده سیب زمینی شده است