سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم دکمئی ازغندی – دانش آموخته کارشناسی پرورش طیور مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سونیا زکی زاده – استادیار گروه علوم دامی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
عبدالرزاق طغانی – دانش آموخته کارشناسی پرورش طیور مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

جهت بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد و وزن اندام های تفکیک شده جوجه های گوشتی کشتارشده، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد ۹۶ جوجه گوشتی ۱۱ تا ۴۲ روزه سویه راس با ۳ جیره حاوی صفر، ۵ و ۱۰ درصد کنجاله کلزا در۴ تکرار (۱۲ پن هر کدام دارای ۸ جوجه) در زمستان ۱۳۸۹ در مرغداری مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی انجام شد. رژیم غذایی بدون کنجاله به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و مدت آزمایش ۳۲ روزبود. رژیم های غذایی زمان رشد (۱۱-۴۲روزگی) و پایانی (۲۵-۴۲ روزگی) از نظر انرژی و پروتئین متعادل بودند. سیستم مدیریت برای تمام پرنده ها یکسان بوده و پرورش درکف سالن انجام شد. مصرف غذا، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در انتهای هر دوره اندازه گیری شد. در پایان جوجه ها وزن کشی شده و یک نمونه از هر پن انتخاب وکشتار و اجزای لاشه تفکیک گردید. نتایج نشان داد که افزایش درصد کنجاله کلزا تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی و وزن زنده و لاشه نداشت، اما کاهش قابل توجهی از نظر کاهش وزن ران، ایلئوم، دئودنوم و ژوژنوم ایجاد کرد (۰۵/۰>P)، اگرچه جیره حاوی ۵ درصد کنجاله کلزا نتیجه مشابهی با شاهد داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که گنجاندن کنجاله کانولا تا سطح ۵% اثر قابل توجهی بر عملکرد جوجه های گوشتی نداشته واز آن می توان درجیره غذایی استفاده کرد، بدون آن که بر صفات عملکردی، وزن ران و دستگاه گوارش بعد از سنگدان اثر منفی داشته باشد.