سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
نجمه یزدان پناه – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

کمبود آب یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده تولید محصولات زراعی در سراسر جهان است. دو سوم زمین های کشاورزی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند، که عملا با تنش خشکی مواجه هستند.در اینمناطق دستیابی به ارقامی که قادر به رشد و نمووتولید محصول بالا باشند،بسیار مورد توجه است.تنش خشکی رشد ریشه وساقه،تعداد پنجه زنی،فتوسنتز برگ،تعداد دانه،وزن دانه ودر نهایت عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف خشکی برعملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو آزمایشی در بهار ۱۳۹۰ در یکی از مزارع روستای کریم آباد شهر جوپار استان کرمان انجام شد. آزمایش انجام شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و باانجام سه تکرار واعمال تنش آبیاری با استفاده از سیستم Line source در پنج سطح شامل:آبیاری بیش از نیاز آبی ) I1 (، آبیاری در حد نیاز آبی ) I2 (،آبیاری با تنش ملایم) I3 (،آبیاری با تنش متوسط) I4 (وآبیاری با تنش زیاد ) I5 (بود.در طول فصل رشد عملیات داشت برای کلیه تیمارها یکسان انجام شده ودر زمان مناسب اقدام به برداشت محصولواندازگیری عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی و وزن هزار دانه گردید. نتایج این طرح نشان داد که سطوح مختلف کم آبی هم بر روی عملکرد بیولوژیک وهم بر روی عملکرد اقتصادی گیاه جو تاثیر معنی داری داشته است و بیشترینآن مربوط به تنش اول ) I1 ( با تنش پنجم ) I5 ( می باشد. همچنین بررسی بر روی وزن هزار دانه گیاه جو نشان داد کهبین تنش ) I1 (وتنش ) I2 (اختلاف معنی داری وجود ندارد ودر مقایسه این دوسطح تنش با دوتنش ) I4 ( و) I5 ( اخنلاف معنی داری وجود دارد، که باعث کاهش وزن هزار دانه می گردد.