سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گیاه جو جز گیاهان مقاوم به خشکی محسوب شده ودر مناطق خشک که بارندگی برای تولید گندم کافی نیست،گیاه ج جایگزین گندم می شود. در مناطق خشک و نیمه خشک ارقام بهاره جو در مراحل نهایی رشد خودمعمولا با مشکل کم آبی مواجه هستندکه سبب تاثیر بر روی خوشه وعملکرد گیاه می شود. به منظور بررسی سطوح مختلف کم آبیاری بر روی تعداد پنجه زنی ،ارتفاع خوشه وتعداد دانه در خوشه یک طرح تحقیقاتی در بهار سال ۰۹۳۱ درمزرعه ای در روستای کریم آباد از توابع شهر جوپار در استان کرمان انجام شد. نحوه کشت به صورت ردیفی و فاصله ردیف ها از یکدیگر ۵۲ سانتیمتر در نظر گرفته شد.عملیات داشت نیز در طول فصل رشد بر روی کلیه تیمارها یکساناعمال گردید. این طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی وب انجام سه تکرار واعمال تنش آبیاری با استفاده از سیستمLine source در پنج سطح شامل:آبیاری بیش از نیاز ابی ) I1 (،آبیاری در حد نیاز آبی ) I2 (،آبیاری با تنش ملایم) I3 (،آبیاری با تنش متوسط ) I4 (وآبیاری با تنش زیاد ) I5 (اجرا شد.پس از آنالیز مقادیر اندازگیری شده در نرم افزارMSTAT-C مشخص شد که درپارامتر تعداد پنجه زنی سطح I1 دارای بیشترین مقدار و سطح I5 دارای کمترین مقدار است و میزان پنجه زنی در تمامی سطوح اثر معنی داری با یکدیگر دارند.در پارامتر اندازه ارتفاع خوشه ها تنش اول با دوم تفاوتمعنی داری ندارد ولی با تنش های بعدی دارای اختلاف معنی داری هست.کمترین مقدار میانگین نیز به تنش آخر اختصاص دارد.در پارامتر تعداد دانه در خوشه نیز همانند ارتفاع خوشه ها دو سطح اول و دوم اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند و این اختلاف بین این دو سطح با سطوح بعدی دیده می شود