سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه گلستان
احمد عبدل زاده – دانشیار گروه زیست شناسی گرگان میدان بسیج دانشکده علوم دانشگاه گلستا
پویان مهربان – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه گلستان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف کادمیم شامل صفر و ۰/۱۲۵ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار از منبع Cd(No3)2 بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در سه رقم کلزا ( ساری گل ، RGS003 و Hyola401) ، در سه تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. صفات مورد بررسی شامل صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه بذر بود. اثر تیمارهای کادمیوم در دو رقم ساری گل و Hyola401 بر شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر معنی دار بود، ولی در رقم RGS003 تنها شاخص بنیه بذر کاهش یافت. نتایج نشان داد که از نظ شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر رقم RGS003 نسبت به ارقام دیگر تحمل تنش کادمیوم بالاتری دارد.