سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سجاد ریایی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومی
محمد رضا اصغری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
عبدالرحمان کلیجی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه هلو رقم زعفرانی (Prunus persica var zaferani) مطالعه گردید. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۵ تکرار صورت پذیرفت. از آب مقطر به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. پس از استخراج ژل آلوئه از برگ این گیاه، میوه های هلو در سه غلظت ۲۰، ۲۵ و ۳۳ درصد ژل آلوئه ورا به مدت ۵ دقیقه غوطه ور و پس از خشک شدن در دمای اتاق در سردخانه با دمای ۰/۵ سانتیگراد انبار گردیدند. صفات کیفی پس از ۳۰ روز انبار داری اندازه گیری شدند که این صفات شامل pH، مواد جامد قابل حل، اسیدهای قابل تیتراسیون، ویتامین ث و سفتی بودند. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار SAS صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند که تیمار های به کار رفته باعث حفظ و افزایش مواد جامد محلول و ویتامین ث درطی انبارداری گردیدند. در بین تیمار ها تیمار ۲۰ % آلوئه بهترین اثر را داشت و به عنوان بهترین تیمار شناخته شد. در مورد pH، اسیدیته کل و سفتی اثرات در سطح احتمال ۵% معنی دار نبودند.