سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت صنوبرکلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
محمود شمس شرق – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی سطوح مختلف ویتامین E بر میزان مالوندیآلدهید گوشت و برخی فاکتورهای خونی در بلدرچین ژاپنی، آزمایشی با استفاده از ۲۴۰ قطعه بلدرچین، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و ۴ تکرار در هر تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف ویتامین ۱۸) E ، ۹۰ و ۱۸۰ میلیگرم) بودند. بلدرچینها به مدت ۴۲ روز پرورش داده شدند. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو عدد بلدرچین انتخاب شده و خونگیری صورت پذیرفت و مقادیر تریگلیسرید و کلسترول سرم با استفاده از کیتهای تجاری پارس آزمون اندازهگیری شدند. پس از کشتار و تفکیک لاشه، عضله سینه بلدرچینها جدا شده و در دمای ۲۰ – درجه سانتیگراد فریز شدند. مقدار مالوندیآلدهید تولید شده در گوشت سینه، به عنوان شاخص پراکسیداسیون در سه بازه زمانی، زمان کشتار، ۹۰ و ۱۸۰ روز فریز، اندازهگیری شد. نتایج نشان داد غلظت تریگلیسرید و کلسترول سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی مقدار مالوندیآلدهید در تیمار ۱۸۰ پیپیام ویتامین E نسبت به تیمار ۱۸ پیپیام کاهش معنیداری داشت ( ۰۵ / P<0 ). با افزایش زمان ذخیرهی گوشت، مقدار مالوندیآلدهید افزایش یافت ( ۰۵ / P<0 ). از نتایج این تحقیق چنین استنتاج میشود که میتوان با افزودن سطوح بالاتر آنتیاکسیدانها به جیره طیور، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود بخشید