سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
هیمن عباسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه ارقام آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (صفر، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن د رهکتار) و کرت های فرعی به صورت فاکتوریلی از تراکم های بوته (۸ و ۱۰ و ۱۲ بوته در متر مربع) و ارقام آفتابگردان (یوروفلور و آرماویرسکی) اختصاص داده شدند. از یک مدل خطی دو تکه ای برای کمی نمودن پارامترهای پر شدن دانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که حداکثر وزن دانه ، سرعت و طول دوره موثر پر شدن دانه در تراکم پایین و سطوح بالای نیتروژن برآورد گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر وزن هر دانه (۰/۰۷۴ میلی گرم) د ررقم آرماویرسکی در تراکم ۸ بوته در متر مربع با ۱۵۰ کیلوگرم د رهکتار و حداقل ان (۰/۰۴۸ میلی گرم) در رقم یوروفلور در تراکم ۱۲ بوته در متر مربع بدون مصرف نیروژن برآورد گردید. بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح در مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با رقم آرماویرسکی و کمترین آن در عدم مصرف کود نیتروژن با رقم یوروفلور برآورد گردید. بنابراین به نظر می رشد که به منظور افزایش عملکرد دانه ، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه در شرایط اقلیمی اردبیل بهتر است رقم آرماویرسکی با ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به کار برده شود.