سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه رخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
سید یوسف عینی – کارشناس شرکت کشت و صنعت تهران

چکیده:

اکثر خاک های زیر کشت کلم بروکلی در کشور، آهکی و از مواد آلی فقیر هستند. با توجه به کمبود نیتروژن و بر در خاک های آهکی و نقش زیاد این عناصر در عملکرد و کیفیت کلم بروکلی، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بر بر غلظت عناصر نیتروژن و پتاسیم در کلم بروکلی رقم ساکورا می باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۵ تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب فاکتوریل سطوح مختلف نیتروژن (صفر و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و بور (صفر و ۱/۷ و ۳/۵ کیلوگرم بور در هکتار) بودند که بر روی کلم بروکلی رقم ساکورا اعمال گردیدند. نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم و بر از منبع اسید بوریک تهیه و بصورت خاکی مصرف گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار نیتروژن در سر کلم بروکلی از سطح ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱/۷ کیلوگرم بر در هکتار به دست آمد و بیشترین مقدار پتاسیم به تیمار ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱/۷ کیلوگرم بور در هکتار تعلق داشت.