سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
محسن خدادادی – استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذراستان البرز
محمدعلی وکیلی – استادیار دانشگاه آزاد جیرفت
یدا… میرزایی –

چکیده:

به منظوربررسی اثرسطوح مختلف نیتروژن و تعیین میزان مطلوب ان و انتخاب مناسب ترین تراکم بوته پیاز درکشت پاییزه آزمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمنطقه شهداد کرمان درسال ۱۳۸۸ انجام شد سطوح مختلف نیتروژن شامل ۴سطح ۰و۹۰و۱۸۰و۲۷۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار و تراکم بوته در۴سطح شامل ۴۵۰و۵۵۰و۶۵۰و۷۵۰ هزاربوته درهکتار درنظر گرفته شد کشت به صورت نشایی و رقم پیاز مورد استفاده پریماورا بود نتایج نشان داد اثرسطوح نیتروژن برعملکرد درصد بولتینگ قطرطوقه ارتفاع بوته و وزن سوخ درسطح آماری ۱درصد معنی دار و اثرتراکم بوته برعملکرد درصد بولتینگ قطرطوقه و وزن سوخ درسطح ۱درصد و برارتفاع بوته درسطح ۵درصد و همچنین اثرمتقابل هردو عامل بروزن سوخ درسطح ۱درصد و برقطرطوقه درسطح ۵درصد معنی دار و برسایرصفات مورد بررسی غیرمعنی دار گردید.