سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم تربالی – دانشجویان کارشناس ارشد زراعت
نسیم حسن زاده –
احمد توبه –
علی برقی –

چکیده:

یکی از چالش های تولید سیب زمینی مدیریت کود نیتروژن می باشد .به همین منظور آزمایشی جهت بررسی تجمع نیترات در گروههای مختلف مل چهارA دگی ارقام سیب زمینی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد .فاکتور امل سه رقم ساتینا (زودرس )، دراگا (متوسط رس ) و آگریا (دیررسB لوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور ۱۶۰ و ۲۴۰ ۸۰,۰ کودی سطح د . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در اثر اصلی کود با فزایش سطح کودی میزان تجمع نیترات افزایش می یابد . همچنین در اثر اصلی رقم کمترین یزان نیترات در رقم آگریا و بیشترین میزان به طور مشترک در ارقام ساتینا و دراگا مشاهده شد .