سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت صنوبرکلاتی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
محمدرضا شریفی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سحاب جنابی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
محمود شمس شرق – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین اثرات مکمل آلی کروم (کروممتیونین) بر صفات تولیدی بلدرچینهای تخمگذار، آزمایشی با استفاده از ۹۶ قطعه بلدرچین ژاپنی تخم -گذار در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف کروم متیونین (صفر، ۳/ ۰ و ۶/ ۰ پیپیام) بودند.مدت انجام آزمایش شش هفته و شروع آزمایش از سن ۵۶ روزگی بلدرچینها بود. در طی دورهی آزمایش تعداد و وزن تخمهای تولیدی هر واحدآزمایشی به صورت روزانه و میزان مصرف خوراک به صورت هفتگی اندازهگیری شد. درصد تخمگذاری و تولید تودهای تخم بر اساس روز مرغ محاسبهگردید. نتایج آزمایش نشان داد اختلاف معنیداری در خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی و تولید تودهای تخم بین تیمارها وجود نداشت ولی درصدتخمگذاری و وزن تخم با افزودن مکمل آلی کروم بهبود معنیداری یافت ( ۰۵ / p<0 ). نتایج نشان داد همبستگی مثبت معنیداری بین سطوح کروم وخوراک مصرفی با درصد تخمگذاری و وزن تخم وجود داشت. بین ضریب تبدیل غذایی و تولید تودهای تخم همبستگی منفی معنیداری بود. وزن تخم باتولید تودهای تخم رابطه مثبت معنیداری داشت. از نتایج این آزمایش چنین استنتاج میشود که افزودن مکمل کروم به جیره بلدرچین تخمگذار موجببهبود درصد تخمگذاری و وزن تخم میشود