سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت صنوبرکلاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
محمود شمس شرق – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مقایسه مکمل آلی و معدنی سلنیوم بر پاسخ ایمنی هومورال و برخی فراسنجههای سرم در بلدرچین ژاپنی، آزمایشی با استفاده از ۲۴۰قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و ۴ تکرار در هر تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه با سطح ۲/ ۰ پیپیاممکمل معدنی سلنیوم (سلنیت سدیم) و سطوح ۲/ ۰ و ۴/ ۰ پیپیام مکمل آلی سلنیوم (مخمر سلنیوم) بودند. بلدرچینها به مدت ۴۲ روز پرورشداده شدند. در پایان دوره از هر واحد آزمایشی دو قطعه بلدرچین انتخاب شده و خونگیری صورت پذیرفت و مقادیر تریگلیسرید و کلسترول سرمبا کیتهای تجاری پارس آزمون اندازهگیری شدند. به منظور بررسی پاسخ ایمنی همورال، مقدار ۲/ ۰ میلیلیتر محلول ۵% گلبول قرمز شسته شدهگوسفند SRBC)1 ) در سنین ۲۸ و ۳۵ روزگی به عضله سینه بلدرچینها تزریق شد و هفت روز بعد ازهر نوبت تزریق، خونگیری صورت گرفت.تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز گوسفند به وسیلهی تست هماگلوتیناسیون اندازهگیری شد. نتایج نشان داد با افزایش سطوح سلنیوم جیره، پاسخ ایمنی هومورال روند افزایشی دارد ولی این بهبود تقویت سیستم ایمنی، معنیدار نبود. غلظت کلسترول و تریگلیسرید سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. از نتایج این تحقیق چنین استنتاج میشود که بین منابع مختلف مکمل سلنیوم اختلاف معنیداری وجود ندارد و سطوح مختلف سلنیوم تاثیر معنیداری بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی ندارد