سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اشکان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
بیژن کاووسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ک و ب.
عبدالصمد کلیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

امروزه گندم غذای اصلی مردم بسیاری از کشورها میباشد. به طور متوسط ۱۵ تا ۱۶ درصد زمین های زیرکشت جهان به این محصول اختصاص داده میشود. به منظور ارزیابی اثر محلول پاشی کندکننده ی رشد گیاهی (سایکوسل یا (CCC)و تنش خشکی بر ویژگیهای رویشی و اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز، آزمایشی به صورتاسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار به اجرا در آمد. در این بررسی، چهار سطح ماده۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ میلیگرم در لیتر) و سه سطح تنش رطوبتی (بدون قطع آبیاری، ،۵۰۰ ، کندکننده رشد سایکوسل ( ۰قطع آبیاری مرحله رویشی (شروع رشد طولی ساقه تا آبستنی) و قطع آبیاری مرحله زایشی (گلدهی، گرده افشانی وپر شدن دانه)) در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. پارامترهایی از قبیل ارتفاع، تعداد گره، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشههای بارور، وزن هزار دانه و میزان عملکرد اندازهگیری گردید. نتایج تجزیهی واریانس نشان دادکه کاربرد سایکوسل کاهش ارتفاع و افزایش عملکرد را در پی داشت در حالی که تنش رطوبتی موجب کاهش ارتفاع گیاه و کاهش عملکرد گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، کاربرد کندکنندهی رشد سایکوسل به منظور کنترل رشدرویشی، کاهش اثرات تنش خشکی و در نتیجه افزایش عملکرد محصول گندم رقم پیشتاز در منطقه ی ممسنی قابل توصیه است.