سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بتول صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

در این مطالعه ویژگی های رشد گونهTrifoliumrepens با دو فاکتور دما در دو سطح ( ۲۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد) و شوری در پنج سطح(آب مقطر ،۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف شوری و سطوح مختلف دما از نظر طول ریشهچه و طول ساقهچه در سطح آماری ۰,۰۱ تفاوت معنیدار وجود دارد. مقایسه میانگین طول ریشهچه و طول ساقهچه نشان داد که با افزایش شوری از طول ریشهچه و طول ساقهچه کاسته میشود به طوری که بیشترین طول ریشهچه و طول ساقهچه مربوط به تیمار شاهد دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و کمترین طول ریشهچه و طول ساقهچه مربوط به سطح شوری ۱۲ دسیزیمنس برمتر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بود. در هر دو محدوده دمایی( ۲۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد) با افزایش سطوح شوری اختلاف بین طول ساقه چه و طول ریشه چه به کمترین مقدار خود رسید.