سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رسول احمدی عدلی –
مریم بهداد – کارشناس ارشد
لیلا عکاشه – کارشناس ارشد

چکیده:

این پژوهش به منظور کسب اطلاعات درمورد واکنش ارقام مختلف کلزا Brassica napus L به شوری انجام گردید براین پایه شوری حاصل ازکلروسدیم به نسبت های مختلف ۳۰۰و،۵۵ ،۱۵۳ ،۲۳۳ ، ۲۵۳و۰ میلی مولار برروی چهاررقم کلزای پاییزه شامل Elite, Okapi, Licord, SLM046 به کارفت عملکرد گیاهان وزن خشک برگ و ریشه تولید شده درهرگلدان بصورت بلوکهای کامل تصادفی ازطریق آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل و معنی دار بودن بررسی شد تفاوت بین عملکرد برگ و ریشه درچهاررقم مورد مطالعه ازنظر آماری درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود و رقم ELIT مقدار ریشه و برگ درنتیجه عملکرد کل کمتری تولید کرد افزایش سطح شوری موجب کاهش رشد گیاه کلزا گردید میزان عملکرد بیوماس ریشه و برگ درنتیجه ازدیاد شوری سیرنزولی طی نمود هنگامی که عملکرد برگ و ریشه جداگانه اندازه گیری شد نشان داد که ریشه کلزا دارای حساسیت بیشتری به شوری می باشد.