سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

گیاهان دارویی درصنایع مختلف نقش مهمی را ایفا می نمایند باتوجه به روند افزایش توسعه اراضی شوروکمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی استفاده از گونه های مقاوم به شوری اهمیت زیادی پیدا کرده است برای بررسی اثرغلظت های مختلف شوری NaCl)برجوانه زنی زیره سبز آزمایشی درقالب طرح کاملاتصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارها از منبع کلرید سدیم شامل ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ میلی مولار NaCl) خالص محلول درآب مقطر بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف شوری ازنظر د رصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و تعدادجوانه زنی درسطح آماری ۵درصد تفاوت معنی دار وجود داشت مقایسه میانگین درصد جوانه زنی نشان داد که با افزایش شوری از درصد جوانه زنی بذرکاسته شد بوطریکه درصد جوانه زنی درشوری ۱۵۰ مولار به میزان ۶۵/۸۴ درصد کاهش یافت.