سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خبازکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی سام دلیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر عباس موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور تعیین مقادیر مختلف کودهای سیلیس و کلرور پتاسیم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام برنج هاشمی و علی کاظمی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹ در مزرعه ای واقع در شهرستان آستانه اشرفیه انجام شد. این طرح شامل سه عامل سیلیس و کلرور پتاسیم و رقم که به ترتیب عامل اول ۱۷۵ و ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار و عامل سوم در دو سطح رقم ، در دو سطح ۰ و ۳۷۵ کیلوگرم در هکتار، عامل دوم در سه سطح ۰ هاشمی و رقم علی کاظمی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مصرف کود سیلیسی تعداد پنجه ی بارور را در هر دو رقم کاهش داد و تعداد پنجه نابارور را افزایش داد. افزایش تعداد پنجه نابارور باعث افزایش عملکرد کاه و کلش می شود. با مصرف کود سیلیسی و کود کلرور پتاسیم تعداد دانه در پانیکول اصلی و فرعی افزایش یافت مصرف کودهای سیلیس و کلرور پتاسیم عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش را افزایش دادند و در سطوح مقادیر مختلف سیلیس و کلرور پتاسیم تفاوت بسیار معنی داری در هر دو رقم وجود داشت. مصرف و عدم مصرف کودهای سیلیس و کلرور پتاسیم در رقم هاشمی به ترتیب حداکثر و حداقل عملکرد دانه را با ۴۶۴۷ و ۳۳۴۱ کیلوگرم در هکتار، و در رقم علی کاظمی به ترتیب حداکثر و حداقل عملکرد دانه را با ۴۰۵۰ و ۳۱۱۰ کیلوگرم در هکتار داشتند. ارقام مورد بررسی در کلیه صفات اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. با استفاده از کودهای سیلیسی و کلرور پتاسیم خوابیدگی بوته ها کمتر و یکنواختی بیشتری در هنگام رسیدن حاصل می شود و علاوه بر صرفه جویی در هزینه تولید و داشت محصول، خطر ابتلا به بیماری قارچی شایع و حمله آفت کرم ساقه خوار برنج نیز کاهش می یابد.