سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه انجوی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدهً کشاورزی، دانشگ
منصور تقوائی – استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدهً کشاورزی، دانشگاه شیراز
مجتبی دولت کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدهً کشاورزی، دانشگ

چکیده:

استبرق (Calotropis procera L.) یکی از گونه های گیاهی سازگار و مناسب برای احیاء اکوسیستم های خشک و نیمه خشک می باشد. این گیاه با این که قادر است سالانه بذر زیادی تولید کند اما از تراکم کمی در واحد سطح برخوردار بوده که دلیل آن حساس بودن بذر این گیاه به تنش خشکی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف سوپر جاذب بر بهبود بنیه اولیه گیاهچه استبرق می باشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۵ تکرار انجام گرفت. فاکتور مورد بررسی شامل، سوپر جاذب در ۴ سطح ( ۰ ،۲ ،۴ ،۶ گرم در هر کیلوگرم) خاک بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که پلیمر سوپرجاذب بر تمامی صفات گیاهچه (درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، طول ریشه چه، طول ساقه چه، تعداد برگ، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک برگ و وزن خشک گیاهچه) اثر معنی داری دارد بطوریکه با افزایش سطوح مختلف سوپر جاذب کلیه صفات رویشی گیاهچه استبرق افزایش یافت و استفاده از سطوح مختلف سوپر جاذب در کلیه صفات رویشی اثر مثبت معنی داری داشت.