سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدنورالدین طباطبایی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور
مهرداد مدرسی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور
فریبرز معطر – استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر پیرستانی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور

چکیده:

زنجبیل به طور وسیعی در صنایع غذایی و بعنوان دارویی محلی برای شرایط مختلف از جمله کاهش درد، ضد التهاب و ضد رماتیسم استفاده می شود.به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف زنجبیل در جیره غذایی بر فاکتورهای خونی جوج ههای گوشتی این آزمایش با تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کامل تصادفی شامل ۴ تیمار و ۴ تکرار برای هر تیمار، به مدت ۴۲ روز (از سن یک روزگی) انجام شد. تیمارها شامل یک جیره پایه آزمایشی و سطوح ۰، ۵/ ۰، ۷۵ / ۰ و ۱ درصد پودر ریزوم زنجبیل بود. در پایان آزمایش از هر تکرار تعداد ۲ قطعه پرنده انتخاب و جهت بررسی فاکتورهای خونی، خون گیری شدند. تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر گلبول قرمز، کلبول سفید، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و فاکتورهای خونی نداشتند. کمترین میزان گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین و هماتوکریت در جوجه های گروه شاهد مشاهده شد. بیشترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گروه شاهد و پایین ترین نسبت مربوط به جیره ۵۰ / ۰ درصد زنجبیل بود که نشان دهنده اثر مثبت زنجبیل بر ایمنی خونی در جوجه های گوشتی است. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطح ۵/ ۰ درصد زنجبیل می تواند بعنوان یک افزودنی مفید در جیره ی غذایی جوجه های گوشتی استفاده شود.