سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طیبه سمندری گیکلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
بهنام الهامی – دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور انتخاب یک پروتوکل مناسب جهت ریشه زایی در گیاه خار مریم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام‌گرفت. در این آزمایش از دو سطح زغال فعال ((۰,۰٫۲gl(-1)، چهار سطح (mgl(-1) 0, 0.25, 0.5, 0.75) و چهار سطح NAA (0, 0.25, 0.5, 0.75 mgl-1) استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد زغال فعال در محیط کشت ریشه‌زایی باعث افزایش طول ریشه می‌گردد ولی با وجود این، بر روی تعداد ریشه‌ها تاثیر معنی داری نداشت. همچنین کاربرد سطوح مختلف هورمون‌های IBA و NAA نیز باعث افزایش تعداد ریشه‌ها گردید ولی بر روی طول ریشه ها هیچ‌گونه تاثیر معنی‌داری نداشت و بیشترین طول ریشه در غلظت‌های ۰/۲۵ و ۰/۵به ترتیب در IBA و NAA مشاهده گردید.