سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی ابری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا صالح پرهیزکار – کارشناس ارشدمهندسی شیمی
داود ارادتمند اصلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژمان مرادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

منظور مطالعه اثرات کاربرد زئولیت به عنوان اصلاح کننده خاک بر بهبود رشد و نمو گیاه گلرنگ و نقش آن برعملکرد و اجزای عملکرد دانه این گیاه، در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ساوه اجرا شد . آزمایش در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . تیمار آزمایش شامل پنج سطح مصرف زئولیت ۱- شاهد (عدم مصرف زئولیت)، ۲- مصرف ۱۰ تن در هکتار زئولیت، ۳- مصرف ۲۰ تن در هکتار درزئولیت، ۴- مصرف ۴۰ تن در هکتار زئولیت و ۵- مصرف ۶۰ تن در هکتار زئولیت، در نظر گرفته شد . براساس نتایج بدست آمده، بالاترین میزان عملکرد دانه ، تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طیق و وزن هزار دانه از تیمار مصرف ۴۰ تن زئ ولیت در هکتار به ترتیب با ۲۶۷۴ کیلوگرم در هکتار، ۱۴/۷۹ طبق ۳۴/۸۶ دانه و۳۰/۷۵ گرم بدست آمد.درحالیکه بالاترین میزان شاخص برداشت با۲۹/۵۲ تن درهکتاراز تیمار مصرف ۶۰ تن زئولیت درهکتار بدست آمد.