سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا علیزاده مرشت – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
حمید امانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

این آزمایش جهت تعیین اثرات سطوح مختلف روغن یا اسید چرب بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد. در این تحقیق از ۳۶۰ قطعه جوجه یکروزه سویه راس۳۰۸ استفاده گردید. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل۲*۲ شامل دو نوع منبع (چربی روغن یا اسید چرب آفتابگردان) و سطح استفاده (۳ یا۶ درصد) یا دو سطح اسید چرب آفتابگردان (۳ و۶ درصد) به اضافه یک تیمار کنترل بدون افزودن چربی یا اسید چرب با پنج تیمار و۶ تکرار و۱۲ قطعه جوجه گوشتی به ازای هر تکرار انجام شد. آزمایش در یک دوره ۴۲ روزه شامل دوره های آغازین و رشد انجام شد. در طی دوره پرورش فراسنجه های عملکرد از قبیل اضافه وزن روزانه ، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل خوراک اندازه گیری شدند. درانتهای دوره از هر تیمار ۸ قطعه پرنده کشتار گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه در کل دوره پرورش اثرات اصلی و متقابل تیمارها بر خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی داری از لحاظ آماری نداشت. بالاترین درصد ران، پایین ترین ضریب تبدیل، بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در تیمارحاوی۳% اسید چرب به دست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش توصیه می شود که اسید چرب تا سطح ۳% را می توان جایگزین چربی نمود، بدون اینکه تاثیر منفی بر عملکرد جوجه های گوشتی داشته باشد