سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارسلان سلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
اشور محمد قره باش – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
شهریار مقصود لو – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
زهرا تراز – مربی گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

این آزمایش به منظور تاثیر سطوح مختلف مکمل چربی (روغن کلزا) جیره غذایی بر ذخیره چربی لاشه جوجه های گوشتی اجرا شد. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه کاب ۵۰۰ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح چربی (صفر، ۲/۵ و ۵ درصد) با ۴ تکرار و در هر تکرار ۲۰ قطعه جوجه گوشتی به مدت ۴۲ روز استفاده شد. وزن لاشه، چربی محوطه بطنی و نسبت چربی محوطه بطنی به وزن لاشه، تحت تاثیر چربی جیره های غذایی قرار گرفت (۰/۰۵>P) اما بازده لاشه، چربی خام عضله سینه و چربی خام کبد تحت تاثیر چربی جیره قرار نگرفت. با افزایش سطح چربی مقدار وزن لاشه افزایش و مقدار چربی محوطه بطنی کاهش یافت. بالاترین نسبت چربی محوطه بطنی به وزن لاشه مربوط به تیمار سطح ۰ درصد چربی جیره (۳/۱۵ درصد ) و کمترین نسبت چربی محوطه بطنی به وزن لاشه مربوط به تیمار سطح ۵ درصد چربی جیره (۲/۷۵ درصد ) بود . نتایج این تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از سطوح مناسب چربی های غیراشباع (مانند روغن کلزا) وزن و بازده لاشه جوجه های گوشتی را بهبود بخشید و چربی محوطه بطنی لاشه را کاهش داد.