سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی الرضا راسته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
بهروز دستار – دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق –
سعید زره داران –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده در جیره بلدرچین ژاپنی بر خصوصیات کیفی تخم در آزمایشی به مدت ۸ هفته با استفاده از ۲۱۶ قطعه بلدرچین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار و ۹ قطعه بلدرچین در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره شاهد ذرت، جیره جو، جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم و ۳ تیمار آزمایشی حاوی جوجوانه زده که در آنها که در آنها جو جوانه زده در سطوح ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد جایگزین جو در جیره جو شد. تخم های جمع آوری شده به مدت ۶۰ روز در دمای یخچال (۴-۶ درجه سانتی گراد) نگهداری و سپس خصوصیات کیفی آنها مشابه تخم های تازه اندازه گیری شد. برای بررسی اثر مدت زمان نگهداری و تیمارهای آزمایشی بر کیفیت تخم بلدرچین از آزمایش فاکتوریل ۶ ۲ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نمونه گیری استفاده شد. نگهداری تخم ها به مدت ۶۰ روز در دمای یخچال موجب کاهش خصوصیات کیفی آنها شامل وزن تخم، واحد هاو، ارتفاع زرده و وزن مخصوص شد (۰۵/۰P<). سطوح مختلف جو جوانه زده باعث کاهش معنی دار وزن تخم ها به خصوص در سطح مصرف ۳۳ درصد جو جوانه زده گردید(۰۵/۰P<) ولی تاثیر معنی داری بر خصوصیات دیگر تخم از قبیل واحد هاو، وزن مخصوص و ارتفاع زرده نداشت. همچنین مصرف جو و جو جوانه زده به جای ذرت در جیره باعث کاهش معنی دار در رنگ زرده تخم بلدرچین ها شد(۰۵/۰P<