سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی الرضا راسته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
بهروز دستار – دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده در جیره بلدرچین ژاپنی بر ترکیب لاشه در آزمایشی به مدت ۸ هفته با استفاده از ۲۱۶ قطعه بلدرچین بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار و ۹ قطعه بلدرچین در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره شاهد ذرت، جیره جو، جیره جو بعلاوه آنزیم سافیزیم و ۳ تیمار آزمایشی حاوی جوجوانه زده که در آنها جو جوانه زده در سطوح ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد جایگزین جو در جیره جو شد. دسترسی بلدرچین ها به آب و خوراک به صورت آزاد بود. در پایان دوره ۲ قطعه بلدرچین از هر واحد آزمایشی پس از توزین به منظور بررسی تغییرات وزنی اندام های بدن کشتار شد. داده های آزمایشی به کمک بسته نرم افزاریSAS تجزیه واریانس شد و اختلافات معنی داری آن ها به کمک آزمون توکی بررسی گردید. تیمار های آزمایشی تاثیر معنی داری بر وزن لاشه قابل طبخ، وزن سینه، ران، کبد، قلب و چربی محوطه بطنی نداشت (۰۵/۰<P). اما وزن سنگدان در بلدرچین های تغذیه شده با جیره ۱۰۰ درصد جو جوانه زده افزایش معنی داری نسبت به جیره های آزمایشی حاوی ۳۳ و ۶۶ درصد جو جوانه زده و همچنین جیره شاهد ذرت داشت (۰۵/۰>P