سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی الرضا راسته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده به جیره مرغهای تخمگذار برخصوصیات کیفی تخم مرغ درآزمایشی به مدت ۸ هفته با استفاده از ۱۲۰ قطعه مرغ تخمگذار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار و ۵ قطعه مرغ درهر تکرار بررسی شد تیمارها شامل جیره پایه، جیره جو و سویا جیره جو و آنزیم سافیزیم و جایگزینی جو جوانه زده به جای جو در سطوح ۳۳ ، ۶۶ و ۱۰۰ درصد می باشد تخم مرغهای جمع آوری شده به مدت دو هفته در دمای اتاق ۱۶-۱۹ درجه سانتی گراد ذخیره شدند و پس از آن خصوصیات کیفی تخم مرغ اندازه گیری شد برای بررسی اثر ذخیره سازی تخم مرغ و سطوح مختلف جو جوانه زده از آزمایش فاکتوریل ۶×۲ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نمونه گیری استفاده شد. نگهداری تخم مرغ به مدت ۱۴ روز در دمای اتاق موجب کاهش خصوصیات کیفی تخم مرغ نظیر واحد هاو، وزن مخصوص و ارتفاع سفیده گردید. P<0/01