سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه غرآبادیان – دانشگاه آزاد دامغان
سالار جمالی – دانشگاه گیلان
امیر احمدیان یزدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسانرضوی
علی اسکندری – دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثرسطوح مختلف جمعیت نماتد مولد گره ریشه M. Javanicaروی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی رقم کارون آزمایشاتی درشرایط میکروپلات درقالب طرح کامل تصادفی انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جمعیت ۰و۱و۳و۵عدد تخم و لارو سن دوم نماتد درهرگرم خاک بودند نتایج حاصل ازمقایسه تیمارشاهد با سایرتیمارها نشان داد کلیه سطوح ازمایشی باعث کاهش پارامترهای رشدی گیاه ازجمله طول ساقه وزن تر وخشک اندام هوایی و افزایش وزن تر ریشه وهمچنین افزایش تعداد گال کیسه تخم و فاکتورتولید مثل شدند با افزایش سطوح جمعیت فاکتورهای رشدی گیاه کاهش یافت ولی شیب منحنی وزن ترریشه به دلیل تشکیل گال و کیسه تخم درسطوح بالای تلقیح نماتد نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد منحنی وزن تر اندام هوایی و ارتفاع ساقه درتیمارشاهد بالاتر از ۵۰ مشاهده شد که این روند با افزایش تعدادلارو درداخل خاک کاهش یافت بطوریکه دربالاترین سطح تلقیح منحنی کمتر از ۳۰ بود باتوجه به نتایج حاصل می توان گفت خاک آلوده به بیش از سه عدد تخم و لارو سن دوم نماتد درهرگرم خاک خاکآلوده محسوب میشود و باعث کاهش فاکتورهای رشدی گیاه و افزایش متغیرهای وابسته به جمعیت نماتد می گردد.