سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور-گروه علمی علوم کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی آثار تنش شوری بر جوانه زنی ، رشد رویشی و برخی شاخص های جوانه زنی، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل ۸ رقم شهریار، سرداری، سرداری ۳۹، سرداری ۱۰۱، زرین، اروند، fgs و آذر ۲ و ۶ سطوح شوری ۰ و ۲ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر محلول کلرید سدیم و بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه،شاخص مقاومت به شوری و نسبت وزن ریشچه به وزن ساقه داشت. با افزایش شوری کلیه صفات فوق کاهش یافتند به طوری که بالاترین مقدار هر یک از صفات فوق از تیمار شاهد و کمترین مقدار از سطح شوری ۱۶ds/m بدست آمد. ارقام نیز در سطوح شوری مختلف، پاسخ های متفاوتی از خود نشان داده و مقاومت های متفاوتی داشتند. ارقام زرین، اروند و سرداری نسبت شوری تحمل بیشتری داشته و شوری حداکثر ۱۲ds/m را تحمل می کنند و در شوری ۱۶ds/m کاهش مقدار صفات این ارقام بیش از ۶۰ درصد بود و ارقام آذر ۲ و سرداری ۱۰۱ ارقام حساس به شوری می باشند.