سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد احمدیان – استادیار دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
فاطمه جاوید – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزادرشت
زهرا دوستداری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
زهرا مهدی شاهیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

مقاومت گیاهان به شوری و مسائل مربوط به شوری اراضی ازدیرباز مورد توجه بسیاری ازعلاقه مندان علوم گیاهی بوده است مناطقی که ازنظر آب و هوایی شرایط خشک و نیمه خشک دارند با این مشکل مواجه می باشند به منظور بررسی اثرشوری برجوانه زنی زردتاغHalloxylon persicum مقداری بذرازتاغ زارهای دست کاشت دشت سلم اباد سربیشه بیرجند جمع آوری و جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه انتقال گردید ازمایش جوانه زنی با ششت یمار شوری با غلظت های ۵۰۰و۴۰۰و۳۰۰و۲۰۰و۱۰۰و۰ درقالب طرح کاملا تصادفی در۴تکرار انجام شد و پس ازمدت یک هفته درصد جوانه زنی طول ریشه چه ساقه چه و ضریب آلومتری اندازه گیری شد نتایج نشان داد که افزایش شوری برجوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه تاثیر منفی میگذارد و با افزایش شوری خصوصیات فوق الذکر کاهش می یابد ولی این اثرات درغلظت های پایین شوری معنی دار نمی باشد.