سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما سپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
کیومرث کلارستاقی – استادیاران دانشگاه آزاد مشهد
حسین ابراهیمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرسطوح مختلف قطع آب و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکراردرحومه شهرستان دامغان اجرا شد فاکتورهای آزمایش شامل چهارسطح تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی قطع اب درمرحله ساقه رفتن قطع اب درمرحله ظهور تاسل قطع اب درمرحله شیری شدن دانه قطع اب درمرحله سخت شدن دانه و چهارسطح تراکم بوته به عنوان فاکتور فرعی شامل ۴۵و۶۰و۷۵و۹۰هزاربوته درهکتار بود نتایج ازمایش نشان داد که ذرت آخرین مرحله تنش خشکی را بهتر ازسایر مراحل تحمل کرده و عملکرد بیشتری تولید کرده است البته راندمان مصرف آب و شاخص برداشت دراین مرحله کاهش یافت و همچنین با افزایش تراکم علیرغم کاهش عملکرد دانه و شاخص برداشت راندمان مصرف آب افزایش پیدا کرد.