سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما سپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
کیومرث کلارستاقی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین ابراهیمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرسطوح مختلف قطع آب و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکراردرحومه شهرستان دامغان اجرا شد فاکتورهای آزمایش شامل چهارسطح تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی قطع اب درمرحله ساقه رفتن قطع اب درمرحله ظهور تاسل قطع اب درمرحله شیری شدن دانه قطع اب درمرحله سخت شدن دانه و چهارسطح تراکم بوته به عنوان فاکتور فرعی شامل ۴۵و۶۰و۷۵و۹۰هزاربوته درهکتار بود نتایج ازمایش نشان داد که با تنش خشکی درمرحله سخت شدن دانه و افزایش تراکم بوته تعداددانه درردیف وزن صددانه و تعدادردیف دانه دربلال افزایش یافتند.