سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پرورش و تولیدات طیور دانشکده کشاورزی دان
نظر افضلی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
آرش امیدی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیرسطوح مختلف تفاله خشک شده سیب و آنزیم (ناتوزیم پلاس) بر روی برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی بود. این آزمایش در واحد تحقیقاتی مرغ گوشتی دانشکده کشاورزی بیرجند در زمستان سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. در این تحقیق از ۳۲۰ قطعه جوجه گوشتی (سویه راس ۳۰۸) در قالب ۸ تیمار آزمایشی که هر تیمار دارای ۴ تکرار و ۱۰ جوجه به ازای هر تکرار بود بر پایه طرح کاملا تصادفی و بصورت فاکتوریل (۴*۲) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل تفاله خشک شده سیب در چهار سطح (صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد) و آنزیم در دو سطح (صفر و ۰۵/۰ درصد) بودند. طول دوره آزمایش ۴۲ روز بود. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل تری گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL و VLDLبودند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزودن تفاله خشک شده سیب به جیره های آزمایشی باعث کاهش میزان تری گلیسرید سرم خون جوجه ها گردید بطوری که تیمارهای شماره ۷، ۲، ۳ و ۴ بطور معناداری نسبت به تیمار شاهد دارای میزان تری گلیسرید سرم کمتری بودند) ۰۵/۰(p<. همچنین افزودن ۱۵ درصد تفاله خشک شده سیب باعث کاهش معنا داری در مقدار VLDL سرم خون آنها نسبت به تیمار شاهد گردید اما سایر تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معناداری نسبت به تیمار شاهد نبودند) ۰۵/۰٫(p< از طرفی میزان کلسترول، LDL و HDL سرم خون جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب (با و بدون آنزیم) نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معناداری نبود) ۰۵/۰(p<.