سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیمن عباسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی –
محمد صدقی –

چکیده:

منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تراکم و نیتروژن بر عملکرد دانه، برخی خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک- های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. کود نیتروژن با سه سطح (صفر ، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) در کرتهای اصلی، تراکم با سه سطح ( ۸ و۱۰ و ۱۲ بوته در متر مربع) و دو رقم آرماویرسکی و یوروفلور به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند. اثر نیتروژن، تراکم و اثر متقابل این دو عامل و همچنین اثر متقابل نیتروژن در رقم عملکرد دانه معنیدار شدند. بالاترین عملکرد دانه ۲۶۰/۱۷ گرم در مترمربع) مربوط به مصرف ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار و کمترین آن ۲۲۰/۱۲ گرم در متر مربع) به حالت عدم مصرف نیتروژن برآورد گردید. بیشترین کارآیی کود در به کارگیری ۷۵ کیلوگرم کودنیتروژنه درهکتار براورد گردید. افزایش تراکم بوته موجب کاهش کارآیی مصرف کود و افزایش تراکم بوته وکود نیتروژنه موجب افزایش عملکرد دانه گردید. مشخص شد که بهترین ترکیب تیماری برای بدست آوردن بالاترین کارایی مصرف نیتروژن، به کارگیری ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در تراکم ۸ بوته در مترمربع و مناسب ترین ترکیب تیماری برای دستیابی به حداکثر عملکرد دانه، به کارگیری ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در تراکم ۱۲ بوته در متر مربع می باشد