سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

واحد باقری – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
میثم منظری توکلی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حمیدرضا روستا – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محمدرضا حسنی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ب یکربنات سدیم بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژی گیاه کاهو به عنوان شاخص هایی از مقاومت به بی کربنات تحت شرایط هیدروپونیک، آزمایشی به صورت کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان طراحی و اجرا گردید. تیمار ها شامل سه سطح مختلف (صفر، ۵ ، ۱۰ میلی مولار ب یکربنات سدیم) بودند. نشاها بعد از مرحله چهار برگی به گلدا نهای ۴ لیتری منتقل شدند و به مدت ۲۰ روز از محلول غذایی هوگلند تغییر یافته تغذیه شدند. سپس گیاهان به مدت ۲۵ روز سطوح بیکربنات را به همراه محلول غذایی دریافت کردند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح بی کربنات وزن خشک شاخساره به طور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت. به طوری که وزن خشک شاخساره در سطح صفر میلی مولار ب یکربنات نسبت به ۱۰ میلی مولار بی کربنات حدود ۶ برابر افزایش یافت. همچنین شاخص SPAD تحت تاثیر بی کربنات به طور معنی داری کاهش یافت. طبق نتایج به دست آمده میزان سدیم به طور قابل توجهی تحت تنش ب یکربنات افزایش یافت به طوری که در سطح ۱۰ میلی مولار بی کربنات ۱۵ و در شاهد ۸/۶ (درصد ماده خشک) مشاهده شد. نتایج آزمایش فوق نشان داد که ب یکربنات سدیم باعث کاهش سنتز کلروفیل شده و رشد گیاه را کم کرده است.