سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رامین احمر – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
رامین نجفی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده:

ا هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه ترئونین بر عملکرد جوجه های گوشتی، ۲۸۸ قطعه جوجه نر یک روزه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به چهار گروه۷۲ تایی با شش تکرار تقسیم شدند و جوجه های هر گروه با سطوح مختلف ترئونین تغذیه شدند. در هر چهار گروه به جز درصد های مختلف ترئونین تمام شرایط مدیریتی و تغذیه ای یکسان بود و در همه تیمارها از جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا و ۱۵% گندم استفاده گردید. جیره های تیمار ها و میزان اسیدآمینه جیره ها بر اساس توصیه نژاد راس در سه سطح آغازین، رشد و پایانی متعادل شد.این آزمایش در سالن تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه از بهمن ماه لغایت اسفند۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از FT تیمار شاهد بدون ترئونین، LT تیمار شاهد بعلاوه ۶۰% ترئونین قابل هضم بر حسب لیزین، MT تیمار شاهد بعلاوه ۷۰% ترئونین قابل هضم بر حسب لیزین، HT تیمار شاهد بعلاوه ۸۰% ترئونین قابل هضم بر حسب لیزین. در طول دوره آزمایش مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در دوره ۰ تا ۴۲ روزگی تیمار LT کمترین ضریب تبدیل را در بین تیمار های مختلف داشت ((p<0/05. در دوره ۰ تا ۴۲ روزگی اختلاف معنی داری از نظر مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن بین پرندگان گروههای مختلف وجود نداشت((p<0/05، اما پرندگان تیمار LT بیشترین افزایش وزن را در بین تیمارها داشتند. در دوره ۰ تا ۲۱ روزگی اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی تیمار LT و MT کمترین ضریب تبدیل را داشتند ((p<0/05