سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هومن فنونی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
وحید رضایی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
امیر روفچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسیدآمینه ال-ترئونین همراه با مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از ۳۶۰ قطعه جوجه یکروزه، در قالب طرح فاکتوریل با آرایش کاملاً تصادفی،به مدت شش هفته در قالب ۸ تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمار ها شامل دو سطح ۰ و ۵/ ۰درصد مخمر و چهار سطح ۰ و ۰/۲۵ و ۵/ ۰ و ۷۵ / ۰درصد اسیدآمینه ال-ترئونین بودند. بر خلاف اینکه سطوح مخمر و ترئونین به تنهایی موجب افزایش معنیدار گلبولهای سفید خون نشد ولی اثرات متقابل آنها نشان داد سطح ۵/ ۰ درصد ترئونین به همراه مخمر(تیمار f) سبب افزایشمعنی دار تعداد گلبولهای سفید خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی گردید( ۰۵ / P < 0 ). سطح ۵/ ۰ درصد ترئونین بالاترین MCV و MCH را داشت هرچند معنی دار نبود( ۰۵ / P > 0 ).گلبولهای قرمز، MCH ، MCV، HCT، Hb در تیمارهای همراه با مخمراگرچه معنی دار نبود ولی افزایش یافت( ۰۵ / .(P >