سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر روفچایی – کارشناس ارشد علوم دامی
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
محمدعلی ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی رئیسی – کارشناس ارشد علوم دامی،

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس مرزنجوش ( Origanum vulgare ) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی، با استفاده از ۱۸۰ قطعه جوجه یکروزه، به مدت ۴۲ روز، در ۴ تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمار ها شامل :-۱ شاهد، ۲- جیره پایه و ۳۰۰ mg/kg ، -۳ جیره پایه و ۶۰۰ mg/kg و ۴- جیره پایه و ۱۲۰۰ mg/kg اسانس مرزنجوش بودند. تیمار ۳ به طورمعنی داری، افزایش وزن بیشتری را در دوره رشد نسبت به گروه شاهد به همراه داشت ( ۰۵ / P < 0 ). تیمار های ۳ و ۴، راندمان مصرف خوراک رادر دوره رشد و کل دوره پرورش به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش داده و تیمار ۳ وزن نسبی چربی محوطه بطنی را بصورت معنی داری در قیاس با گروه شاهد با کاهش مواجه نمود ( ۰۵ / .(P < 0