سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
فتح اله بلداجی – استادگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تأثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد جوجه گوشتی (نر ماده ) سویه تجاری راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. برای این منظور یک جیره شاهد ذرت سویا در هر یک از دوره های آغازین ( ۰ تا ۲۱ روزگی ) و رشد ( ۲۲ تا ۴۲روزگی) و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح ۶٫۳ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور کشتارگاه ۱ و سه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح ۶،۳ و ۹ درصدآرد ضایعات طیور کشتارگاه ۲ براساس توصیه های ۱۹۹۴ ،NRC تهیه شد. بنابراین ۷ تیمارآزمایشی وجود داشت که به هر یک ۴ تکرار متشکل از ۲۰ قطعه جوجه اختصاص یافت. جوجه ها برای مدت ۴۲ روز بر روی بستر پوشالی پرورش داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش آردضایعات طیور دو کشتارگاه ۱ و ۲ در سطح ۹ درصد کاهش معنی داری بر افزایش وزن در سه هفته ابتدایی داشت( ٠۵ / p < ٠ ). تفاوت معنی داریدر مصرف خوراک در بین تیمار های آزمایشی وجود نداشت، بطوریکه بیشترین و کمترین مصرف خوراک بترتیب در تیمارهای شاهد و سطح ۹درصد دو کشتارگاه ۱و ۲ مشاهده گردید. با افزایش سن جوجه ضریب تبدیل غذایی، نسبت راندمان پروتئین و افزایش وزن در سطح ۶ درصد آرد ضایعات کشتارگاه ۲ نسبت به تیمار شاهد مطلوب تر شد. همچنین آرد ضایعات کشتارگاه ۲ نسبت به آرد ضایعات کشتارگاه ۱ در سطح ۹ درصدافزایش معنی داری در وزن بدن داشت ( ٠۵ / . (p < ٠