سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه
کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و
یوسف جعفری آهنگری – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
روح الله عبدالله پور – استادیار

چکیده:

تغذیه مصنوعی درقالب مکمل یا جانشین گرده گل برای تحریک پرورش نوزاد و افزایش جمعیت به منظور بهره برداری ازجریان شهد و گرده بهار و تولیدات بیشتر کلنی مفید و دارای اهمیت می باشد بنابراین تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف ارد سوا و اسید اولئیک درتغذیه زمستانه برمیزان رشد جمعیت ونوزادان زنبورعسل درزمستان سال ۱۳۹۰انجام شد برای این کار از ۲۴کلنی با ملکه های هم سن یکساله درقالب آزمایش فاکتوریل با ۶تیمرا و ۴تکرار برای هرتیمار آزمایشی درشرایط صحرا واقع درشهرستان قائمشهر انجام شد جیره های غذایی دارای ۳ سطح اسیداولئیک ۰و۳و۶درصد ۲ سطح ارد سویاه ۱۵و۳۰ درصد و ۲سطح گرده گل ۰و۱۵درصد که جایگزین ارد سویا بوده اماده گردید که کیکهای آزمایشی تیمارها تهیه شده بطور ازاد و بدون محدودیت مصرف دراختیار هرکلنی قرارگرفت