سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فائقه نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد
فرید فیروزبخش – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر شاخص هپاتوسوماتیک ماهیان زینتی اسکار، آزمایشی به مدت ۸ هفته انجام شد. این آزمایش در قالب ۴ تیمار و ۳ تکرار با سطوح مختلف ۰/۱۵، ۰/۵ و ۱ گرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک در مقایسه با تیمار شاهد طراحی گردید. آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در آکواریوم های ۱۰۰ لیتری با تعداد ۱۲ قطعه بچه ماهی اسکار با میانگین وزن اولیه ۰/۱۲ ±۴/۹۲ گرم در هر آکواریوم صورت پذیرفت. نرخ تغذیه بر اساس ۴ درصد وزن بدن و ۳ نوبت در روز انجام شد. در طول دوره سه بار نمونه برداری(شروع آزمایش، پایان هفته چهارم و پایان دوره) و در هر بار تعداد ۳ قطعه بچه ماهی از هر آکواریوم جهت تعیین وزن بدن و وزن کبد نمونه برداری شدند و در پایان دوره آزمایش شاخص کبدی (HSI) (وزن کل بدن/وزن کبد) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از پروبیوتیک در جیره غذایی ماهیان اثرات مثبتی بر افزایش شاخص کبدی ماهیان زینتی داشته بطوریکه با افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی نسبت وزن کبد به وزن کل بدن ماهیان در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معناداری (p<0/05) یافت و از بین سطوح مختلف پروبیوتیک تیمار حاوی ۰/۱۵ گرم پروبیوتیک به ازای کیلوگرم غذای خشک در مقایسه با سطوح دیگر بالاترین توان را در افزایش شاخص کبدی ماهیان نشان داده است.